Overeenkomsten met de overheid

Het recht draait om afspraken. Die afspraken tussen verschillende partijen, over elkaars rechten en plichten, worden vaak vastgelegd in overeenkomsten. Soms is het nodig om dergelijke afspraken met de overheid te maken: of het nu gaat om een samenwerkingsovereenkomst, een exploitatieovereenkomst, een planschadeovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst. Het is belangrijk om te weten dat de overheid ook bij overeenkomsten een bijzondere positie inneemt. van Doleweerd LAW kan u helpen met het beoordelen en opstellen van overeenkomsten met de overheid.

Samenwerkingsovereenkomsten

Bij samenwerkingsovereenkomsten tussen de overheid en niet-overheid worden vaak (ook) afspraken gemaakt over de wijze waarop de overheid uitvoering moet geven aan bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Wet. Daaraan wordt scherpe eisen gesteld en de juiste vastlegging van dit soort afspraken is essentieel. Het komt helaas vaak voor dat dit onvoldoende goed wordt vastgelegd, waarbij de wederpartij van de overheid met lege handen komt te staan. Omdat de (financiële) belangen bij dit soort overeenkomsten aanzienlijk kunnen zijn, moet dit voorkomen worden. van Doleweerd LAW kan u hierover goed over informeren.

Exploitatieovereenkomsten

Bij de ontwikkeling van gronden kan de overheid op privaatrechtelijke of publiekrechtelijke wijze de grondexploitatiekosten verhalen. Privaatrechtelijk kan de overheid dat doen door een overeenkomst te sluiten met de grondeigenaar – die overeenkomst wordt wel een anterieure exploitatieovereenkomst genoemd. De overheid kan ook kiezen voor het opstellen van een exploitatieplan – dat is de publiekrechtelijke route. Maar ook in dit geval kan het raadzaam zijn om ook een exploitatieovereenkomst op te stellen – de posterieure exploitatieovereenkomst. van Doleweerd LAW kan u adviseren over de mogelijkheden en inhoud van exploitatieovereenkomsten.

Planschadeovereenkomsten

Afspraken over het verhaal van planschade kunnen onderdeel zijn van een exploitatieovereenkomsten, maar het komt ook vaak voor dat deze afspraken in een aparte overeenkomst terecht komen: de planschadeovereenkomst. Hierin wordt vaak de afspraak gemaakt dat indien de overheid gehouden is om aan een derde planschade te vergoeden, dit bedrag verhaald kan worden op degene die de planschadeovereenkomst is aangegaan met de overheid. van Doleweerd LAW kan u helpen met het op juiste wijze beperken van de risico’s die hiermee gepaard gaan en het op juiste wijze vastleggen van de afspraken met de overheid.

Vaststellingsovereenkomsten

Een andere, veel voorkomende overeenkomst met de overheid betreft een vaststellingsovereenkomst: daarin worden afspraken van diverse aard vastgelegd. Het kan daarbij om van alles gaan, maar veelal worden dit soort overeenkomst ter oplossing van een geschil opgesteld. van Doleweerd LAW lost graag geschillen met de overheid op, en kunnen u dan ook uitstekend bijstaan bij het opstellen van dit soort overeenkomsten.

Actueel nieuws

Ik help u graag verder!

Heeft u vragen? Ik help u heel graag verder!