Bestuursrechtelijke handhaving

509354-200

Bij veel regels hoort ook handhaving. Dat is één van de manieren om naleving van de regel te waarborgen. Ook vindt handhaving plaats om overtreding van die regels te bestraffen. Die laatste vorm van handhaving vindt veelal in het strafrecht plaats, maar heel veel regels worden ook bestraffend of punitief gehandhaafd in het bestuursrecht. Daardoor bestaat de bestuursrechtelijke handhaving uit een last onder dwangsom, bestuursdwang en een bestuurlijke boete. De last onder dwangsom en de last onder bestuursdwang zijn reperatoire maatregelen – zij zijn erop gericht de overtreding ongedaan te maken. De bestuurlijke boete is een punitieve maatregel: zij is gericht op leedtoevoeging.

Dwangsom

De last onder dwangsom houdt in dat een overtreder binnen een bepaalde termijn (de begunstigingstermijn) de gelegenheid krijgt om een overtreding te stoppen. Gebeurt dat niet, dan verbeuren er dwangsommen aan het openbaar bestuur dat de last opgelegd heeft. De overtreder moet dan geld betalen. Het openbaar bestuur kan, als de overtreding niet eindigt, dan bijvoorbeeld een last onder bestuursdwang opleggen.

 

Bestuursdwang

Bij bestuursdwang krijgt de overtreder ook een last. Die houdt in dat de overtreding binnen een bepaalde termijn (de begunstigingstermijn) de gelegenheid krijgt om de overtreding te stoppen. Gebeurt dat niet, dan mag het openbaar bestuur dat de last opgelegd heeft zélf maatregelen nemen om de overtreding te stoppen. De kosten hiervan komen voor rekening van de overtreder.

Bestuurlijke boete

De bestuurlijke boete is niet gericht op het beëindigen van de overtreding, maar op het straffen van de overtreder. Die krijgt een boete opgelegd.

Berichten

competition-1019774_1280
Concurrentiestrijd via het bestuursrecht
Ook een concurrentiebelang is in sommige omstandigheden een belang waarmee rekening gehouden moet worden in het bestuursrecht. Mits goed uitgevoerd, kan het succesvol zijn om uw concurrentiestrijd (ook) via het bestuursrecht te voeren. Dit bericht vertelt u waar u rekening mee moet houden.
EnergielabelA
Energielabel C voor kantoren
Op 3 november 2018 is het Bouwbesluit aangepast: Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw van meer dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Kantoren die daar niet (aantoonbaar) over beschikken, mogen niet meer als kantoor verhuurd of gebruikt worden.
autoriteitPersoonsgegevens
Meer datalekken en meer onderzoeken in 2017
In 2017 zijn er fors meer datalekken gemeld dan in 2016. De meeste meldingen kwamen uit de Zorg, het openbaar bestuur en de financiele dienstverlening. Ook verrichtte het AP meer onderzoeken.