FAQ Rijbewijs

van Doleweerd LAW behandelt jaarlijks vele zaken waarbij het draait om het rijbewijs. Dankzij onze dienstverlening krijgen vele cliënten hun rijbewijs eerder terug. Nadat u uw rijbewijs bent kwijtgeraakt, heeft u vaak vele vragen. De meestgestelde vragen worden hieronder beantwoord.

Heeft u een andere vraag of is het antwoord niet duidelijk? Neem contact met ons op, zodat wij uw vraag kunnen beantwoorden!

Net zoals dat er veel redenen zijn om uw rijbewijs kwijt te raken, zijn er ook veel instanties aan wie u uw rijbewijs kunt kwijtraken. Veelal zal het de officier van justitie, de strafrechter of het CBR betreffen. Maar ook de gemeente, CJIB en RDW komen voor. Wie uw rijbewijs ook ingenomen heeft, wij weten de snelste route om het weer terug te krijgen!

Vaak is het de agent die op straat uw rijbewijs invordert. Dan ligt uw rijbewijs bij de politie, of later bij de officier van justitie. Het kan ook zijn dat zij het rijbewijs doorsturen naar het CBR, als daarvoor aanleiding bestaat. U hoort van de politie een bewijs van invordering te krijgen, maar wij maken vaak mee dat dit niet gebeurt. Als uw rijbewijs door het CBR ontvangen is, ontvangt u van hen een brief.

Omdat er zoveel redenen zijn waardoor u uw rijbewijs kunt ‘kwijtraken’, is het helaas niet mogelijk om een algemeen antwoord te geven op deze vraag. Voor de meest voorkomende procedures (het openbaar ministerie / rechter en het CBR) vindt u de vragen hieronder. Ook hebben wij dienstverlening speciaal om uw rijbewijs weer terug te krijgen. U kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

Kort antwoord: ja dat mag.

De officier van justitie of het openbaar ministerie behandelen uw zaak omdat er (mogelijk) een strafbaar feit is gepleegd. Eén van de mogelijke straffen is vervolgens de ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van een motorrijtuig. Dit staat in de Wegenverkeerswet 1994 beschreven. Vooruitlopend daarop mag de officier van justitie uw rijbewijs inhouden – ook dit is een strafrechtelijke sanctie.

Het CBR deelt geen straffen uit. Hoewel de beslissingen van het CBR vaak wel zo ervaren worden, is het CBR (onder meer) belast met de uitvoering van de regelgeving dat alleen personen die in staat geacht worden te kunnen rijden, dit ook mogen doen.

Omdat het CBR en het openbaar ministerie (of de strafrechter) beiden een ander doel nastreven, kan en mag het zo zijn dat één gedraging (bijvoorbeeld rijden onder invloed) vanuit twee verschillende invalshoeken opgepakt wordt – ook heeft dit uiteindelijk eenzelfde uitwerking, omdat zowel de strafrechter als het CBR uw rijbewijs (tijdelijk) kunnen afnemen.

Als uw rijbewijs is ingevorderd door de politie, bijvoorbeeld wegens rijden onder invloed of te hard rijden, wordt uw rijbewijs en dossier doorgestuurd aan de officier van justitie. Het openbaar ministerie heeft hiervoor een centraal onderdeel: het CVOM.

Binnen tien dagen na invordering, beslist de officier van justitie of uw rijbewijs ingehouden blijft, of niet. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. Neemt de officier van justitie binnen deze tien dagen géén beslissing, dan krijgt u uw rijbewijs terug.

LET OP: het kan voorkomen dat de brief met daarin de beslissing tot inhouding pas op dag elf of twaalf bij u bekend wordt. Dit betekent echter niet altijd dat de beslissing ook te laat genomen is.

De overeenkomst tussen al deze begrippen is dat u niet meer mag rijden. In zoverre zit er geen verschil in, maar het is toch goed om de verschillen te kennen.

Invordering: dit is wat de agent op straat doet. Hij of zij vordert uw rijbewijs in. Dat betekent dat uw rijbewijs door de politie meegenomen wordt. U mag dan ook direct niet meer rijden.

Inhouding: De officier van justitie moet binnen 10 dagen na invordering van uw rijbewijs bepalen of het rijbewijs ingehouden blijft. Dit is de verlenging van de invordering, en is vooruitlopend op een straf.

Ontzegging: Een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen of OBM – want dat is de wettelijke term – is een straf die de rechter op kan leggen. De OBM kan volgen op een invordering en inhouding, maar dat hoeft niet.

Ongeldigheid: De ongeldigheid is wat het woord al zegt: daarmee wordt uw rijbewijs ongeldig. Een ongeldigheid in het strafrecht brengt met zich dat u uw rijbewijs opnieuw dient te halen door opnieuw theorie- en praktijkexamen te doen.

De Wegenverkeerswet 1994 bepaalt dat een invordering van het rijbewijs moet worden gedaan in het geval van:

  • rijden onder invloed van alcohol, waarbij meer dan 570 ugl geblazen is;
  • rijden onder invloed van alcohol, waarbij meer dan 350 ugl geblazen is én u bent beginnend bestuurder;
  • het weigeren van een blaas- of bloedtest;
  • overschrijding van de maximumsnelheid met minimaal 50 km/uur;
  • overschrijding van de maximumsnelheid met minimaal 30 km/uur op een bromfiets.

In al deze gevallen moet het rijbewijs worden ingevorderd.

Daarnaast kan het rijbewijs worden ingevorderd indien door de overtreding de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht.

Nadat uw rijbewijs is ingevorderd, moet de officier van justitie op grond van de Wegenverkeerswet 1994 binnen 10 dagen een beslissing nemen of uw rijbewijs ingevorderd blijft. Neemt de officier van justitie binnen deze termijn géén beslissing, dan moet uw rijbewijs teruggegeven worden.

Voor de bedoelde 10 dagen tellen dagen in het weekend gewoon mee: het zijn dus geen 10 werkdagen. Omdat de beslissing binnen 10 dagen genomen moet worden, maar nog per post verzonden moet worden, kan het iets langer duren dan 10 dagen voordat u bericht krijgt. Veel langer dan dat, mag het niet duren.

Dat hangt helemaal van uw zaak en de reden van invordering af. Helaas is daar in zijn algemeenheid geen antwoord op te geven. Om die reden kunnen wij uw dossier opvragen bij justitie, om zo uw zaak te beoordelen en u te adviseren over de (on)mogelijkheden en mogelijke vervolgstappen. Voor meer informatie hierover kunt u hier klikken.

Als de officier van justitie niet binnen 10 dagen een beslissing over de invordering heeft genomen, behoort u uw rijbewijs terug te krijgen. We zien in de praktijk echter vrijwel nooit dat de 10-dagen termijn overschreden wordt. Wel komt het voor dat de brief met daarin de beslissing niet binnen 10 dagen bij u binnen is gekomen. Deze komt dan op dag 11, 12 of soms zelf 13 binnen. Dat is helaas geen reden om het rijbewijs terug te krijgen.

Duurt het langer dan dat voordat u bericht krijgt, dan kan dit wel bijdragen aan een snellere teruggave van het rijbewijs.

Ja. U behoort direct bij de invordering van het rijbewijs een bevestiging daarvan te krijgen van de politieagent die uw rijbewijs ingevorderd heeft. De praktijk is echter anders: vaak gebeurt dit niet. Er zitten ook geen consequenties aan: u kan uw rijbewijs niet om deze reden eerder terugkrijgen.

Als u uw rijbewijs weer terugkrijgt, mag u nog niet rijden. Pas als u uw rijbewijs weer (fysiek) in uw handen heeft gekregen mag u weer rijden. Dit geldt alleen als er geen andere maatregelen gelden – denk hierbij aan een (tijdelijk) rijverbod, een (oude) ontzegging van de rijbevoegdheid of een beslissing van het CBR.

Rijden zonder geldig rijbewijs is strafbaar. Als u dus gaat rijden terwijl uw rijbewijs is ingevorderd, ingehouden of ongeldig verklaard is, dan begaat u een strafbaar feit.

Daarnaast bent u onverzekerd. Zou u betrokken raken bij een aanrijding – zelfs buiten uw schuld – dan wordt uw schade niet vergoed en de schade die uw verzekeraar moet uitkeren, wordt op u verhaald.

Rijden terwijl u een rijontzegging heeft is, strafbaar. U begaat dan dus een strafbaar feit. Daar komt bij dat de ontzegging van de rijbevoegdheid een uitspraak van een rechter is. De beoordeling welke straf u moet krijgen voor het strafbare feit van rijden terwijl u een rijontzegging heeft, ligt eveneens bij de rechter. In de regel is de rechter niet heel soepel als u heeft laten zien dat u zich niet zo heel veel aantrekt van de uitspraak van een rechter.

Daarnaast bent u onverzekerd. Zou u betrokken raken bij een aanrijding – zelfs buiten uw schuld – dan wordt uw schade niet vergoed en de schade die uw verzekeraar moet uitkeren, wordt op u verhaald.

De wet biedt de mogelijkheid om een brief te sturen aan de officier van justitie waarbij u kan verzoeken om teruggave. Wij zien in de praktijk echter niet dat dit heel veel oplevert. Daarentegen komen we wel tegen dat mensen in dergelijke brieven ruiterlijk erkennen dat zij fout zijn geweest, terwijl het bewijs in het dossier verre van overtuigend is.

Verder kunt u in de 10 dagen gebruik maken van onze dienstverlening om uw dossier op te vragen, te bestuderen en uw zaak te beoordelen. Zo weet u dan waar u aan toe bent. Klik hier voor meer informatie.

Bij de beslissing tot inhouding moet de officier van justitie rekening houden met uw belang bij behoud van het rijbewijs. Dit is wezenlijk anders dan bij bijvoorbeeld het CBR, die hiermee géén rekening (hoeven te) houden. De strafrechter houdt met uw persoonlijke omstandigheden nog in verdergaande mate rekening dan de officier van justitie. Het hangt echter van uw omstandigheden en uw zaak af of dit belang voldoende is om uw rijbewijs terug te krijgen.

Wilt u weten of in uw zaak uw belang bij uw rijbewijs voldoende is om het rijbewijs terug te krijgen? Klik dan hier voor onze dienstverlening om uw dossier door ons te laten opvragen, bestuderen en uw zaak te beoordelen.

De officier van justitie of het openbaar ministerie behandelen uw zaak omdat er (mogelijk) een strafbaar feit is gepleegd. Eén van de mogelijke straffen is vervolgens de ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van een motorrijtuig. Dit staat in de Wegenverkeerswet 1994 beschreven. Vooruitlopend daarop mag de officier van justitie uw rijbewijs inhouden – ook dit is een strafrechtelijke sanctie.

Het CBR deelt geen straffen uit. Hoewel de beslissingen van het CBR vaak wel zo ervaren worden, is het CBR (onder meer) belast met de uitvoering van de regelgeving dat alleen personen die in staat geacht worden te kunnen rijden, dit ook mogen doen.

Omdat het CBR en het openbaar ministerie (of de strafrechter) beiden een ander doel nastreven, kan en mag het zo zijn dat één gedraging (bijvoorbeeld rijden onder invloed) vanuit twee verschillende invalshoeken opgepakt wordt – ook heeft dit uiteindelijk eenzelfde uitwerking, omdat zowel de strafrechter als het CBR uw rijbewijs (tijdelijk) kunnen afnemen.

Het CBR kan om vele redenen in actie komen. Het begint vaak met indicaties dat iemand niet goed in staat is om te rijden: omdat hij of zij niet over de vereiste de rijvaardigheid beschikt, of omdat iemand niet geschikt is om te rijden. Bij dat laatste kan het gaan om een vermoeden van een psychische stoornis, of een vermoeden van misbruik van alcohol of drugs.

Nadat het CBR een melding heeft ontvangen of anderszins – bijvoorbeeld via de eigen verklaring – een indicatie heeft dat u mogelijk niet (meer) voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de houder van een rijbewijs, beoordeelt het CBR de melding en uw dossier. Aan de hand daarvan kan het CBR besluiten om niets te doen, een EMA-cursus op te leggen, een LEMA-cursus op te leggen, een EMG-cursus op te leggen, een onderzoek naar de rijgeschiktheid op te leggen of een onderzoek naar de rijvaardigheid op te leggen.

Het CBR kan een cursus opleggen. Dat kan de Educatieve Maatregel Alcohol, de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en de Educatieve Maatregel gedrag zijn. Deelname aan zo’n cursus is verplicht. De kosten voor de cursus zijn voor uw rekening. Niet betalen van de cursuskosten, niet-tijdig betalen van de cursuskosten of niet-meewerken aan de cursus betekent dat uw rijbewijs ongeldig verklaard wordt. Verder is van belang dat u een dergelijke cursus maar éénmaal in de vijf jaren kunt ondergaan: komt u binnen die vijf jaar opnieuw in aanmerking voor een dergelijke cursus, dan wordt een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd.

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid is een medisch onderzoek waarbij een keurend arts beoordeelt of u geschikt bent als houder van een rijbewijs. Dit onderzoek wordt door veel mensen onderschat: daardoor raken ieder jaar enkele duizenden mensen hun rijbewijs kwijt. Wanneer u naar aanleiding van dit onderzoek niet rijgeschikt wordt geacht, bent u vaak minimaal een jaar het rijbewijs kwijt.

Voor meer informatie over dit onderzoek en wat u daartegen kunt doen, kunt u kijken op het onderzoek naar de rijgeschiktheid.

Het onderzoek naar de rijvaardigheid komt het meest overeen met het praktijkexamen voor het rijbewijs. U gaat rijden met een examinator van het CBR, die beoordeelt of u over voldoende rijvaardigheid beschikt.

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid kan enkele maanden duren.

Voorbereiding voor een onderzoek naar de rijgeschiktheid is essentieel. Bij ruim 85% van de mensen die een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd krijgen, wordt het rijbewijs ongeldig verklaard. Veelal is het rijbewijs dan voor minimaal een jaar ongeldig en mag er zolang niet gereden worden.

Met goede voorbereiding is de kans dat u bij de 15% die wel het rijbewijs mag behouden, vele malen groter. Voor meer informatie over het onderzoek en de mogelijkheden kunt u kijken op het onderzoek naar de rijgeschiktheid.

Anders dan bij de officier van justitie of de strafrechter, legt uw persoonlijk belang bij behoud van uw rijbewijs bij het CBR geen enkel gewicht in de schaal. Bij schorsing van de geldigheid van het rijbewijs of ongeldigverklaring van het rijbewijs door het CBR draait het allemaal of de procedure en het besluit volgens de regels is.

De beoordeling of dat ook in uw geval is, kan alleen na bestudering van uw dossier. Wilt u weten of er in uw geval redenen zijn om uw rijbewijs geen dag langer dan noodzakelijk te missen? Klik dan hier voor onze dienstverlening om uw dossier door ons te laten opvragen, bestuderen en uw zaak te beoordelen.

Ja, dit is mogelijk, mits het rijbewijs ongeldig is verklaard na een door het CBR opgelegd onderzoek naar de geschiktheid.

Indien een verkeersdeelnemer onder invloed van drugs of met een ademalcoholgehalte van meer dan 785 µg/l* wordt staandegehouden kan het CBR bij wijze van maatregel een onderzoek naar de geschiktheid opleggen. In dat geval wordt door een psychiater beoordeeld of iemand voor wat betreft drugs of alcohol voldoet aan de rijgeschiktheidseisen als neergelegd in de Regeling eisen geschiktheid 2000. Niet zelden leidt dit ertoe dat het CBR een rijbewijs ongeldig verklaard.

Er is echter één uitzondering op de regel, en dat is het AM-rijbewijs. Voor het AM-rijbewijs gelden géén eisen van geschiktheid zodat ook mensen van wie het rijbewijs na een onderzoek naar de geschiktheid ongeldig is verklaard dit rijbewijs in beginsel gewoon kunnen aanvragen.

* bij een beginnersrijbewijs is dit 570µg/l

In de wet staan vele redenen waardoor iemand zijn of haar rijbewijs weer kan ‘kwijtraken’. Die term staat overigens niet in de wet. Wel kan een rijbewijs worden ingevorderd of ingehouden wegens rijgedrag of rijden onder invloed, kan het rijbewijs worden ingenomen in verband met openstaande boetes, kan de geldigheid van het rijbewijs worden geschorst, bijvoorbeeld in afwachting van een onderzoek, kan het rijbewijs ongeldig worden verklaard, bijvoorbeeld na zo’n onderzoek, na fraude of meerdere veroordelingen. Al die redenen kennen hetzelfde resultaat: u mag niet meer rijden.

van Doleweerd LAW kent de regelgeving goed als het gaat om uw rijbewijs, en met onze bijstand hoeft u uw rijbewijs geen dag langer dan nodig te missen.

Actueel nieuws

Ik help u graag verder!

Heeft u vragen? Ik help u heel graag verder!